YHM PazarlamaKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


I. GİRİŞ

Veri sorumlusu olarak YHM Tasarım Tekstil Turizm Hizmet ve Pazarlama Anonim Şirketi (Bundan sonra “YHM” veya “ŞİRKET” olarak anılacaktır) için çalışanları, müşterileri ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”)’ na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ve yine KVKK’nın 10. maddesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca 10 Mart 2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ”)’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatma görevini yerine getirmek için; Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVKK’ nın 11.nci maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin bu bilgilendirmeyi sunmaktadır.


II. KİŞİSEL VERİ1. Kişisel Veri Tanımı


KVKK m.3/I(d) çerçevesinde "kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler Şirketimiz’ in bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.


2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı


KVKK m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


III. AYDINLATMA KAPSAMI


1. Veri Sorumlusunun Kimliği


KVKK’ya göre, "Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVKK uyarınca "Veri Sorumlusu” olan YHM Tasarım Tekstil Turizm Hizmet ve Pazarlama Anonim Şirketi Kurumsal Kimlik Bilgileri aşağıdaki gibidir;

Ticaret Sicil No 72143

Mersis No 0953039430700014

Vergi Numarası 953 039 4307

Adres Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:43 Döşemealtı/ANTALYA

Telefon / Faks 0242 258 00 35 / 0242 258 00 30

Web Sitesi www.yhmpazarlama.com

E-posta Adresi haluk@yhmpazarlama.com


2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları


Ziyaretçiler için; Ad-Soyad, görsel veriler (güvenlik kamera kayıtları) vs

Taşeronlar için; Ad-Soyad, SGK E- Bildirgesi (Son aya ait), İş Güvenliği Eğitim Sertifikası vs.

Belirtilen kişisel veriler; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak toplanmaktadır/toplanabilecektir. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, meşru menfaatlerimizin korunması amaçları ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin işlenebilmektedir. Kanun’un 5.2 ve 6.3 maddesinde sayılan hallerde kişisel verileriniz ve özel nitelikte kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir.

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

• Kişisel veri sahiplerini bilgilendirecek elektronik (SMS, e-mail vb.) gönderilerin iletilmesi,

• Ticari ve hukuki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini,

• İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

• Lojistik faaliyetlerinin planlanması,

• Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

• Mevzuat ve ilgili devlet kurumlarınca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve yükümlülüklerine uyulması,

• Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,

• Finans ve muhasebe işlerinin takibi ve denetimi,

• Talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulması,

• Akdedilen sözleşmenin gereğini yerine getirilmesi ve sözleşme yükümlülüklerin takibinin sağlanması,

• Ücretlendirme ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

• Güvenlik önlemleri ve denetiminin sağlanması,


neden ve amaçlarıyla elde edilmekte, işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.


3. İşlenen Kişisel Verilerin Yurtiçi ve/veya Yurtdışında Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı üçüncü taraflara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerek KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekse de sair yasal mevzuat kapsamında aktarılmaktadır/aktarılabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere Kanun’un 5/2 ve 6/3 fıkralarında belirtilen şartlarla ("Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda bunlara ek olarak Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere ("Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır/aktarılabilecektir.

Şirketimiz bu doğrultuda KVKK’nın 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir/edecektir.


4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, 2. maddede ifade edilen amaçlarla ve yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, meşru menfaatlerimizin korunması amacı ve kapsamı dahilinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimizde bulunan kameralar vasıtasıyla ve Şirketimiz’in sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde muhafaza edilmekte ve saklanmaktadır.


5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’ nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, KVKK Madde 11 uyarınca; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramaları halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimize KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.yhmpazarlama.com bulunan başvuru formunu doldurduktan sonra, ıslak imzalı olarak bir nüshasını Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Atatürk Bulvarı No:43 Döşemealtı/ANTALYA adresine, şahsen, posta yolu, noter kanalı ile veya haluk@yhmpazarlama.com veya yhm@hs01.kep.tr adreslerine elektronik posta yolu ile iletiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan: YHM Tasarım Tekstil Turizm Hizmet ve Pazarlama Anonim Şirketi

Adres: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Atatürk Bulvarı No:43Döşemealtı/ANTALYA

MERSİS NO: 0953039430700014


KVKK BASVURU FORMU indir.